септември 21, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ за извършване на научноизследователска дейност.Изборът ще се състои на 21.10.2021 г. от 14:00 часа в академична зала...
Read More
Уважаеми студенти-първокурсници, Ето това е мястото за среща с Вашите ръководители на учебни групи, когато дойдете в 8:00 часа на 4 октомври, за да открием новата учебна година. На същия плац ще се запознаете и със своите колеги. Ще чуете приветственото слово и първата лекция на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ – генерал-майор...
Read More