септември 2, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, за преподаване на учебните дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите“, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия“, „Логистично осигуряване на формированията...
Read More
Обява за вакантна академична длъжност „асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили“  – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-750/30.08.2021 г. на Министъра на отбраната...
Read More
Зам.-министър Пламен Йорданов: Военна академия дава пример на образователните институции за усъвършенстване и адаптация към динамиката на днешния ден Ген.-майор Груди Ангелов: Сътрудничеството и взаимодействието днес за по-важни от всякога – урок, който осмислихме сериозно в условията на ограничения
Read More