юли 19, 2021

Day

Редовният изпит за ОКС „бакалавър“ се провежда днес и утре (19-20 юли) в компютърни зали на Военна академия „Г. С. Раковски“, при спазване на предписаните от здравните власти противоепидемични мерки, от 10:00-12:00 и 14:00-16:00 часа. Заместник-началникът по учебната и научната част на Военна академия „Г. С. Раковски“ полковник доцент д-р Димитър Ташков поздрави с направения...
Read More
В тържествена обстановка днес началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов представи новоназначените офицери в Академията : полковник Пламен Белчев – началник на отдел „Офис на началника на Военна академия“ и връчи пагоните на повишения в звание „подполковник“ – майор Юлиян Михайлов – старши помощник-началник на отдел „Сигурност на информацията“! Добре...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, за военнослужещ в научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ на институт „Перспективни изследвания за...
Read More
Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на приноса на малките общини към националната сигурност“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Янка Стоянова Господинова.Председател на научното жури: полковник доцент доктор Георги Петров ГеоргиевДата: 08.09.2021г.Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“Начало: 14:00...
Read More