май 18, 2021

Day

Конкурс за академична длъжност „професор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за цивилен служител за нуждите на научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Заключителното заседание ще се проведе на 17.06.2021 г. от 14:00 часа в академична зала...
Read More
КПКЩУ се провежда във Военна академия „Г. С. Раковски“ от 17-ти до 21-ви май т. г. Участници са слушатели (редовна и задочна форма на обучение) от Факултет „Командно-щабен“, студенти по магистърска специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и представители от Република Румъния.
Read More
Началникът на Военната академия ген.Груди Ангелов удостоен с Почетен плакет от КЗД. Статията на вестник „Труд“ четете тук.
Read More