май 17, 2021

Day

Днес се проведе работно съвещание с ръководството на Комисия за защита от дискриминация и представители на Военна академия „Г. С. Раковски“. Бяха обсъдени възможностите за продължаване на сътрудничеството между двете институции във връзка с подписания неотдавна съвместен меморандум и предприемане на конкретни действия в тази посока. Генерал-майор д-р Груди Ангелов, който е началник на Военна...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Специални операции, разузнаване и електронна война”, „Основи на разузнаването”, „Разузнаване в операциите”, „Теория на специалните операции”, и „Подготовка и провеждане на...
Read More
Включиха се 82 участника от 37 страни и 5 структури на НАТО. Темата на конференцията бе „Keeping Pace with the Times: Providing Flexible and Timely Training Solutions”. Бяха показани 13 презентации от представители на 14 страни, като доцент Валентина Георгиева – ръководител на катедра „Езиково обучение” от департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” на...
Read More
Ежегодната методическа среща, посветена на въпросите на обучението по английски език, организирана от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” се проведе в КК „Константин и Елена“ в периода 11-13 май. В нея участваха представители на дирекцията – полковник Милен Илиев, г-жа Емилия Нешева и г-жа Стефка Атанасова. Представителите на Военна академия „Г. С. Раковски“...
Read More