май 14, 2021

Day

За първа седмица от година насам, Военна академия „Г. С. Раковски“ посреща уикенда по този начин.
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Структури в сектора за сигурност и отбрана”, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност” в катедра „Политики, стратегии...
Read More