февруари 15, 2021

Day

Ваксинирането срещу COVID-19 се извърши във Военномедицинска академия днес!
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване по учебните дисциплини „Основи на управлението на войските”, „Тактика-II част (ВВС)”, „Защита на суверенитета над...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за...
Read More
Отмяна на конкурс за доцент – ДВ бр. 27/02.04.2021 г., т. 96, стр. 88 Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, отменя конкурса за доцент в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, за цивилен служител в научна секция „Иновации и платформи в образованието и квалификацията“ – един (ДВ,...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Кръгова икономика в секторите индустрия и енергетика”, „Техники и процедури в сигурността на индустриалните обекти”, „Енергетика и климат”,...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност и преподаване в учебна дисциплина „Информационна сигурност“ и курсовете „Оптимизация на сайтове за търсещи машини“ и „Анализ на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за извършване на научноизследователска дейност – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник”...
Read More
Днес своя юбилей празнува цивилен служител Марта Градева – началник на сектор „Финанси“ във Военна академия „Г. С. Раковски“. Желаем ѝ крепко здраве, щастие, благополучие, енергия и всеотдайност във всички нейни начинания! Честит празник!
Read More