януари 18, 2021

Day

Православната църква почита днес паметта на Атанасий Велики. Той е роден през 295 година след Христа в египетската столица Александрия. Син на бедни християни, Атанасий получил добро образование. На 23-годишна възраст той е ръкоположен за дякон и участва в Никейския Вселенски събор. Пет години след това Атанасий придобива епископски сан. Като архиепископ на гр. Александрия...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана”. Изборът ще се състои на 09.02.2021 г. от 14:30 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР...
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за нуждите на катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”. Изборът ще се състои на 16.02.2021 г. от 14:00 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ Рецензии:...
Read More