декември 16, 2020

Day

Втората работна среща на членовете на Координационния съвет на партньорите от проекта по програма „Еразъм+” – „Хибридизация на специализирано обучение по английски език за специалисти по сигурността (HELPSec)“ се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата MS Teams. Модераторът на срещата доц. д-р Валентина Георгиева информира участниците за дейностите, извършени между двете срещи във Военна академия...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за преподаване на учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиазнание и управление на медиите”, „Стратегическо лидерство” и „Организационно поведение в сигурността и отбраната“. Изборът...
Read More
Уважаеми колеги, възпитаници и приятели на #ВоеннаАкадемия, Днес представяме поредния значим проект: В етап на изпълнение е „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски“. С изграждането на дългоочакваното общежитие ще бъдат задоволени жилищните потребности на обучаемите (слушатели и студенти) във Военна академия „Г. С. Раковски“. Вижте видео „Изграждане на...
Read More