ноември 20, 2020

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”. Изборът ще се състои на 16.12.2020 г. от 14:30 часа в академична зала №3. КАНДИДАТ  ГЛАВЕН...
Read More
Курсовете „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво” и „Френски език – Модул Б 1.1.”, които бяха с продължителност от 120 учебни часа, завършиха днес И двата започнаха на 26 октомври в присъствена форма, но поради влошаване на епидемиологичната обстановка, още след третия ден продължиха и приключиха успешно в дистанционна...
Read More