октомври 6, 2020

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Военополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини: „Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Стратегическо ръководство на отбраната“ и „Управление при кризи и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ за преподаване на учебните дисциплини: „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията в операциите“ и „Основи на многонационалната...
Read More