юни 16, 2020

Day

Приемните изпити за офицерите, кандидати за слушатели във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, започнаха с полагане на писмен изпит по тактическа подготовка.
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за преподаване на учебните дисциплини „История на войните и военното изкуство”, „Военнополитическа история на България“ и „Военна история” – един.Двумесечният срок за подаване на...
Read More