април 1, 2020

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по докторска програма „Военна психология“ за преподаване на учебните дисциплини „Авиационна психология”, „Поведенчески анализ”, „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество”, „Гражданско-военно взаимодействие”, „Гражданско-военни отношения”, „Противодействие на съвременния тероризъм” и „Операции в...
Read More