март 25, 2020

Day

На основание Указ № · 71 на Президента на Република България, издаден в София на 23 март 2020 г., в ,,Държавен вестник“ (извънреден брой 28 от 24.03.202 г.) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредно положение. Сроковете по процедурите съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и в...
Read More