март 10, 2020

Day

Информация за работата на изнесения на КПП-Запад медицински пункт, съгласно нарочната заповед от вчера: 1. Усилена е охраната, снабдена с индивидуални средства за предпазване 2. Ползва се дезинфектант за ръце 3. Проверява се температурата на влизащите в района на ВА 4. Колегите със съмнения в здравния си статус да се обърнат към своя личен лекар...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни наукиза преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“...
Read More