февруари 25, 2020

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуствона ВМС“ и „Методология на научните изследвания“ – един. Двумесечният срок...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Глобална сигурност и геополитика“, „Национална сигурност“, „Система за национална сигурност“, „Философия“, „Политическа география“, „Китай през 21 век“ и „Стратегии...
Read More