декември 19, 2019

Day

Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” за нуждите на научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”. Изборът ще се състои на...
Read More
Репортажът на btv от тази сутрин – с някои пояснения: Относно „Опасност от унищожаване на културното наследство“ – каквато е първата фраза на Антон Хекимян – длъжни сме да успокоим обществеността, че положението е под контрол и подобна опасност не само няма, но Военна академия „Г. С. Раковски“ пази културното наследство много добре и ще...
Read More