декември 10, 2019

Day

Официалното откриване направиха генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“  и Атанас Гогов – председател на The Management Board.
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Национална и международна сигурност“ и „Анализ на кризи и конфликти“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност”. Изборът ще се състои на 16.12.2019...
Read More