октомври 22, 2019

Day

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Заплахи за населението и инфраструктурата”, „Защита на населението и инфраструктурата“, „Рискове и заплахи за населението и инфраструктурата”, „Заплахи...
Read More