октомври 14, 2019

Day

Представяме нова книга на наш автор – подполковник главен асистент д-р Сашо Воденичарски от катедра „Психология и лидерство“. Надяваме се, че ще бъде на разположение на студентите и слушателите в книжарницата и в библиотеката на Военна академия „Г. С. Раковски“
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност” за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации” и „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи” и „Стратегическо лидерство” за...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини: „Командване и управление във ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на...
Read More