28.03.2019

 • Международно сътрудничество

  Международно сътрудничество

  Военна академия „Г.С. Раковски“ има сключени договори за сътрудничесво по Еразъм+ с: Политехническия университет, гр. Букурещ, Румъния – техни обучаеми през изминалата година проведоха тримесечно обучение във Факултета; Академията на сухопътните войски на Румъния; Националния университет по отбраната на Полша; Университета на Коимбра, Португалия; Националния университет по отбраната на Румъния „Карол І” – провеждане на […]

 • Научна и научноизследователска дейност на ФКЩ

  Основни направления, в които работи научно-преподавателският състав: разработване на доклади, съдоклади и научни съобщения за провеждани в академията и други ВУЗ научни конференции; организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по специализации; участие в работни колективи по разработване на доктринални и нормативни документи за нуждите на МО и БА; научно ръководство на дипломанти, докторанти, приемане на […]

 • Образователна дейност

  Учебната документация във Факултета е разработена на базата на приети в Академията стандарти и процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация. Квалификационните характеристики са разработени съвместно с потребителите на кадри и утвърдени от министъра на отбраната. Учебните планове са утвърдени от министъра на отбраната и са съгласувани с министъра на образованието и […]

 • Акредитация на ФКЩ

  Факултет „Командно-щабен” обучава за придобиване на: В рамките на институционалната и програмната акредитация на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „Командно-щабен“ е акредитиран по 7 специалности за придобиване на ОКС магистър и по 7 програми за придобиване на ОНС „доктор“. Обучение за придобиване на ОНС „доктор”: За придобиване на ОНС „доктор”, Факултетът осъществява обучение в […]

 • Визия на ФКЩ

  Запазване и повишаване на качеството на академичния състав, като се подобрят моралните, финансови и професионални условия за просперитет, конкуренция и мотивация в интерес на развитие на знания, умения и способности; Актуализиране на учебните програми на специалностите от професионалните направления, като резултат от разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способности за генериране и обмен на нови […]

 • Основни задачи на ФКЩ

  Непрекъснато актуализиране, обогатяване и разширяване на тематиката и съдържанието на учебните програми, разнообразяване на формите и методите за повишаванена качеството и ефективността на обучението; Разширяване на предметната област, обогатяване на тематиката и методологията, повишаване на качеството и значително нарастване на практическата приложимост на научно-приложните изследвания на академичния състав и обучаемите; Непрекъснато усъвършенстване на обучението и […]

 • Основни цели на факултета

  Издигане на ролята и мястото на Факултета като водещ център за висше образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на отбраната посредством адаптация на предоставяния пакет от знания, умения и експертиза към националните изисквания и международните стандарти; Мотивиране и използване на академичния състав, като основа за научно и експертно осигуряване, в изграждането и усъвършенстването на […]

 • Функции и задачи на ФКЩ

  Функции и задачи на ФКЩ

  Обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности в професионалните направления „Военно дело” и  „Национална сигурност”, и за образователна и научна степен „доктор”. Да планира, организира и провежда ефективен учебен процес със слушателите и студентите, в съответствие с утвърдените учебни планове и програми. Да организира и провежда учебно-методическа дейност, като развива […]

 • ОСНОВИ НА ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ

  Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми по дисциплините „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Стратегии за сигурност и отбрана“ и „Концепции и стратегии за отбрана“ и е предназначен да подпомага слушателите, студентите и специализантите при тяхното обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Същият е подходящ и за обучаващите се […]