Система за логистични доклади LOGREP

СИСТЕМА ЗА ЛОГИСТИЧНИ ДОКЛАДИ LOGREP-cover

Автор подполковник д-р Румен Христов

Описание

Учебното пособие е предназначено за слушателите и студентите във Военна академия „Г. С. Раковски” по дисциплините „Системи за планиране на логистичното осигуряване” и „Организация и управление на логистичното осигуряване в оперативните и стратегическите звена”. Може да се ползва от всички, които се интересуват от информационните системи в логистиката и тяхното практическо приложение.
Представени са теорията и практиката при работата със система LOGREP. Тя обхваща актуалните приложения (модули) GMM и LDM, основни за изготвянето на логистичните доклади. GMM е географски модул, в който се обработва информация, свързана с географското разположение на обекти. В LDM се обработва информацията, използвана от потребителите, като модулът не позволява внасяне и изнасяне на базата данни.
В първата глава са разгледани теоретико-практическите постановки за работа с картен проект, карта и обекти, като локации и мрежи. Описани са и основните действия, като създаване, редактиране, изтриване и други.
Втората глава представя работата с модула за управление на логистичните данни, който е основен при изготвянето на логистичните доклади. Представена е информация за използването и от другите области на логистичната функционална област LOGFAS. Разгледани са теоретико-практическите постановки, свързани с работата с артикули, сили, създаването на организационно-щатна структура на силите и попълването им с личен състав, оборудване, екипировка и материални средства. Освен това са описани дейностите по създаване на различни логистични доклади, както и внасянето и изнасянето на различни данни.
Необходимостта от написването на учебното пособие е породена от липсата на литература на български език за използването на LOGREP и са описани най-важните действия в тази насока.
Авторът на учебното пособие подполковник д-р Румен Христов е главен асистент в катедра „Логистика” към факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.