Разузнаването от античността до наши дни

РАЗУЗНАВАНЕТО ОТ АНТИЧНОСТТА ДО НАШИ ДНИ - cover

Автор: Мирослав Мирчев

Рецензенти

професор д. ик .н. Димитър Йончев

професор д-р Павел Пенев

ISBN 978-619-7478-84-6

Описание

Един разузнавач за разузнаването

Историята на човешката цивилизация е неразривно свързана с въз-хода и падението на империи, царства, хаганати и халифати. През вековете са оцелели само онези от тях, чиито владетели са успели да вземат най-пра-вилните решения за водене на война или за запазване на мира на базата на достоверна разузнавателна информация. Останалото е пепел, руини, факти и история. Това определя водещата роля на разузнавателните структури, създавани и използвани през вековете – от древността и до наши дни – като фактор за оцеляване в критични моменти и за създаване на условия за пости-гане на просперитет. Този символичен исторически мост и до днес трасира миналото, настоящето и бъдещето на разузнаването като инструмент на сила и влияние, както и на основен гарант за националната сигурност на една държава.

Полковник о.з. доцент д-р Мирослав Мирчев е офицер от българското военно разузнаване. Завършва ВНВУ „Васил Левски“ с военна специалност „Офицер от разузнаването“. Работи в системата на стратегическото разузнаване, понастоящем служба „Военно разузнаване“. Преминава после-дователно през основни и ръководни длъжности, свързани с разузнавателна дейност на територията на нашата страна и зад граница (в Ирак; в Пакис-тан, където е първият български военен аташе; в Афганистан). Владее гръц-ки, английски, румънски и руски език. Автор е на книгата „Капан за мечки. Пакистанският модел на тероризма“, на монографията „Приватизацията на войната в глобалната система за сигурност“, както и на над 70 научни публикации и доклади в областта на международния тероризъм и борбата с него, на лекции и учебни пособия по въпроси на противодействието срещу терористичната дейност.