Поддръжка от страна домакин при приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили

Поддръжка от страна домакин

Автор: Димитър Кирилов

Рецензенти:

полк. проф. д-р Мирослав Димитров

полк. доц. д-р Румен Христов

ISBN 978-619-7711-20-2

Изтеглете PDF

Описание

Поддръжката от Република България, като страна домакин, при приемането, разполагането и последващото придвижване на съюзни сили на територията на държавата е едно от основните предизвикателства пред националното политическо и военно ръководство за постигане на защита на суверенитета, сигурността, независимостта и териториална цялост на Република България в условия на военнополитически кризи и военни конфликти.

Настоящата книга има за цел да представи изследванията на автора по отношение на оказването на поддръжка от страна домакин по време на процеса по приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили. В нея е анализирана съвременната среда за сигурност и са очертани актуалните тенденции в развитието на отбранителните способности на НАТО и Европейския съюз. Обогатена е теорията относно планирането и осъществяването на поддръжката от страна домакин, като са разгледани и необходимите военни способности за това. Изведени са функциите и задачите на елементите от националната система за поддръжка като страна домакин. Анализирани са резултатите от проведено военно-експертно изследване, чрез което са разкрити основните проблеми и направленията за подобряване на поддръжката от Република България. Представена е ролята на Военна академия „Г. С. Раковски“ при обучението на специалисти от сектора „Сигурност и отбрана“ в разглежданата област.