Оценка на операциите

cover_Urumov.

Автор: полковник д-р Николай Урумов

Описание

В настоящия учебник последователно са представени основите на общата икономическа теория в пазарни условия, същността на транспортния пазар и влиянието на пазарната икономика върху състоянието и развитието на въздушния транспорт. Обяснени са определянето на себестойността на продукцията в този вид икономическа дейност, оценката на основните фондове и съставът на оборотните средства на авиационна компания. Разгледани са трудовите ресурси на компания в авиационния бизнес и начините за определяне на тяхната численост и състав, посочени са най-разпространените стрaтегии на ценообразуването във въздушния транспорт. Акцентирано е върху пътищата за формиране на транспортните тарифи, както и на същността на лизинговата дейност и нейното приложение в авиационния бизнес.

След всяка глава има въпроси за самоподготовка, като накрая е даден пример за разчет на разходите на хипотетична авиокомпания при определени условия по дадена дестинация. Учебникът е разработен по материали, публикувани на официалните страници на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националния статистически институт, български и чуждестранни научни издания, а също и различни информационни източници от интернет. В него са възможни някои неточности, свързани с честата промяна на регламентите и нормативната база.

Учебникът е предназначен за обучаемите от Военна академия „Георги Стойков Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Вапцаров”. Може да се ползва и от всички, проявяващи интерес към разглежданата тема.