Основи на военното дело

Основи на военното дело

Автори:
Атанас Атанасов
Радослав Чалъков
Иван Чакъров
Светослав Велев
Димитър Кирилов
Ивайло Хинов
Живко Йорданов
Данаил Петев
Христо Георгиев

Рецензенти:
Росен Геров
Красимир Димитров

ISBN 978-619-7711-15-8

Описание

Настоящият труд е предназначен за подготовката на студентите от специалност „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление „Национална сигурност и отбрана“, от професионално направление „Психология“, редовна (задочна и дистанционна) форма на обучение по дисциплината „Основи на военното дело“. В нея са разгледани теорията и практиката на използването на формированията от видовете въоръжени сили и родовете войски по всички мисии и задачи на въоръжените сили, техните структури и състав, състояние и тенденции за развитие, както и способностите им. Включеният материал предоставя на обучаемите знания за използването на бойните, осигуряващите и поддържащите формирования в целия спектър от операции на въоръжените сили при различни условия на обстановката. Теоретичните постановки са базирани на действащи национални нормативни и стандартизационни документи на НАТО, които не съдържат класифицирана информация.