Научна конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“