Гражданско-военно сътрудничество

ГРАЖДАНСКО-ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО-2-cover

Втора част. ГРАЖДАНСКО-ВОЕННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОПЕРАЦИИТЕ

Автор: полковник доцент д-р Валери Иванов

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма по дисциплината „Гражданско-военно сътрудничество” и е предназначен да подпомага обучението на слушателите и студентите в магистърските специалности и специализантите, обучаващи се във Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
Поради тази причина учебникът е разработен в две части.
Втората част е с практикоприложна насоченост и разкрива спецификата в подготовката и провеждането на дейностите по гражданско-военното взаимодействие в хода на различните бойни и небойни операции, в които участват формирования на въоръжените сили, както и насоките за развитие и съвременните форми за неговото провеждане. В тази връзка тя може да бъде полезна за обучаемите от специалностите от професионално направление „Военно дело” и специализантите като бъдещи експерти и функционални специалисти, работещи в областта на гражданско-военното сътрудничество.