Военностратегическите възгледи в политиките за сигурност и отбрана на страната

Петко Петков

Рецензенти

професор д-р Валери Иванов

полковник доц. д-р Георги П. Георгиев

SBN 978-619-236-188-4

Описание

Представени са основни теоретични постановки, разкриващи  закономерностите, свързани със същността, съдържанието и формирането на военностратегическите възгледи. Очертани са и насоките за тяхното усъвършенстване, съпоставени към динамично променящата се среда на сигурност, и влиянието, което тя налага върху формирането и провеждането на политиките за сигурност и отбрана на различните страни.

Книгата може да намери приложение в обучението на слушателите и студентите от факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С Раковски“, както и в сферата на обществено приложимите науки. Теоретичните постановки и изводите от изследването могат да бъдат успешно използвани за обогатяване на методологичния инструментариум на модела на работа за преглед, оценка и усъвършенстване на военностратегическите възгледи.