Ядрена, химическа и биологична защита в операции на многонационални съвместни оперативни сили

cover_Nedevski

Автор:
полковник доц. д-р Димитър Недевски

Описание

Част втора

ТАКТИКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ЗА ЯХБЗ

Разгледани са процедурите за предупреждение и докладване на ядрени, химически и биологични събития и техниките за детекция, идентификация и мониторинг на ЯХБ заразяване. Очертани са основните моменти от действията на формированията за ЯХБЗ при обеззаразяване на личния състав и материалните средства. Разгледани са актуални аспекти на ядрената, химическата и биологичната защита, процедурите за предупреждение и докладване за съответните рискове, техниките за провеждане на обеззаразяване и ядрено, химическо и биологично разузнаване. Основните теми са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „ЯХБЗ на операциите на Сухопътни войски“, „Тактика на формированията за ЯХБЗ“ и „Изясняване и оценка на ядрената, химическата и биологичната обстановка“.
В настоящата втора част на учебника са разкрити необходимите способности за ЯХБЗ в операции на многонационални съвместни оперативни сили (МСОС). Представеният в учебника материал детайлизира залегналите в Доктрината за ядрена, химическа и биологична защита (НП-3.8) принципи за планиране, организиране и провеждане на мероприятията за ядрена, химическа и биологична защита в операциите. Използвани са основни документи на НАТО, регламентиращи организирането и провеждането на мероприятията по ЯХБЗ в операции на многонационални съвместни оперативни сили.
Учебникът е предназначен за слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, както и за разширяване знанията на офицерите от формированията за ЯХБЗ.