Участие на формирования от Сухопътни войски в стабилизиращи операции

Uchastie-v-stabilizirashti-operacii-cover

Автори:

КАЛИН ГРАДЕВ, ПЕТЪР МАРИНОВ

ISBN  978-619-7711-06-6

Описание

Учебното пособие „Участие на формирования от Сухопътни войски в стабилизиращи операции“ е одобрено на заседание на Съвета на факултет „Командно-щабен“ с Протокол № 1/20.09.2022 г.

Пособието е предназначено за осигуряване на учебния процес и подготовката на обучаеми по дисциплини „Използване на формированията в операции по поддържане на мира и противодействие на тероризма“, „Използване на механизираните и танкови формирования от Сухопътните войски в операциите“ и „Сухопътни операции“, включени в Учебен план № 20 р за специализация „Сухопътни войски“. Може да бъде полезен инструмент за всички специализации за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“. Теоретичните постановки и практическите предложения, залегнали в него, способстват да се използва като допълнителна литература при провеждането на курсове за длъжностна квалификация със специализанти, а така също да се приложи в архитектурната рамка на концепции и доктрини за въоръжените сили на Република България.

Актуалността на представените теоретични и практически проблеми дава възможност да се ползва успешно, и при подготовката на командирите и щабовете от тактическото ниво на Сухопътни войски на Българската армия, при планиране, организиране и провеждане на бойни и небойни тактически действия.

Теоретичните постановки, залегнали като основа на пособието, са базирани на действащи национални нормативни документи, включващи наставления, устави, доктрини, както и стандартизационни документи на НАТО.

Учебното пособие е разработено от авторите полковник доц. инж. д-р Калин Веселинов Градев и полковник доц. инж. д-р Петър Господинов Маринов от катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.