Участие на системата за зенитноракетно прикритие в отбранителна противовъздушна операция

ЗЕНИТНОРАКЕТНО ПРИКРИТИЕ - cover

Автор: Полковник доц. д-р Иван Русимов и подполковник доц. д-р Петър Христов от катедра „ВВС и ПВО” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Описание

Учебното пособие има за цел да развие теорията за изграждане на системата за зенитноракетно прикритие в светлината на съвременните предизвикателства. То е обвързано с тематиката на учебната дисциплина „Тактика на авиацията в противовъздушната отбрана”, която е включена в учебния план на специалността „Организация и управление на оперативните и тактическите формирования от ВВС”.
Разгледана е системата за зенитноракетно прикритие, като са изяснени въпросите за нейното предназначение, изисквания и задачи, както и мястото в общата система за ПВО. При обосноваването на проблемите за изграждането на системата за зенитноракетно прикритие са предоставени две методики с практикоприложно значение: методика за определяне на достатъчно зенитноракетни подразделения за изпълнение на конкретна задача и методика за определяне на коефициента на бойна готовност на подразделенията от ЗРВ.
Представени са въпросите по същността, съдържанието и ресурсите на отбранителната противовъздушна операция, както и бойните редове на формированията от зенитноракетните войски. При обосновката на въпросите за системата на зенитноракетния огън е представена регионалната система, която има приложение в съвременните условия и бойното използване на формированията от Българската армия.