Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биологични събития

ЯДРЕНИ, ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ - cover

Автор: Иван Марков

ISBN 978-619-7478-68-6

Описание

Настоящата книга е базирана на защитен дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биологични събития чрез използване на детектори за дистанционно откриване на заразяването“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Военно дело“, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“. По същество представлява подробен анализ на факторите, обуславящи функционирането на системата за докладване и предупреждение на войските, направленията за изграждане на способности за дистанционна детекция, вида и мястото на дистанционните детектори, както и оценка на резултатите от тяхното интегриране.

Подходяща е за разширяване знанията на слушатели, докторанти, студенти и специализанти, както и за специалисти, работещи в областта на ядрената, химическата и биологичната защита и защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.