Трансформация на отбранителните способности

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ - cover

Планиране и програмно управление на ресурсите

Подполковник доц. д-р Иван Вълков

Описание

Монографията „Трансформация на отбранителните способности. Планиране и програмно управление на ресурсите” разглежда планирането и изграждането на съвременните въоръжени сили на страната в динамично променящата се стратегическа среда за сигурност и в контекста на поетите ангажименти по колективната отбрана, които изискват както изграждане на адекватни отбранителни способности, оперативно съвместими със силите на съюзниците, така и ефективно и ефикасно използване на ограничените ресурси.
В книгата се представят теоретичните подходи за планиране на отбраната и се систематизират съществуващите концепции и модели за планиране на развитието на необходимите оперативни способности на въоръжените сили. Разкриват се процедурите и актуалните проблеми при прилагането на Системата за управление развитието на въоръжените сили и нейните подсистеми, като се подчертава интегриращата роля на българската система за планиране и програмно управление на ресурсите – Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана. Специално внимание е отделено на бюджетирането за способности, като са разгледани достатъчно подробно фазите, процесите и документите на бюджетната процедура за разработването на проект на бюджет на Министерството на отбраната. За написването на този труд са ползвани редица теоретични разработки на чуждестранни и наши автори и изследователски колективи, както и мнения и становища на експертни и ръководни кадри в областта на планирането, програмирането и бюджетирането на отбраната. Голяма част от документите са намерени с ползването на интернет търсачки, като посочените сайтове са посещавани по различно време през 2008 и 2009 г. Всички използвани източници са с открита информация. Разработката се използва при обучението по мениджмънт на сигурността и отбраната тъй като съответства на съдържанието на основните учебни модули. Тя може също така да бъде полезна и при решаването на практически проблеми.
Авторът на книгата подполковник доц. д-р Иван Вълков е доцент в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Георги Стойков Раковски”.