Транспорт и придвижване в дистрибуцията

ТРАНСПОРТ И ПРИДВИЖВАНЕ - cover

Автор на учебното пособие е подполковник д-р Любен Николов Димитров от катедра „Логистика” на факултет „Командно-щабен”.

Описание

Придвижването и транспортирането на войски и материални средства са тясно свързани с придвижването и транспортирането на пътници и товари. Логистиката е свързващо звено, позволяващо да се достави точният товар в необходимото количество и с исканото качество на точното място и точния потребител в точното време и с най-малки разходи.
Изяснени са основните въпроси, отнасящи се до придвижването и транспортирането от гледна точка на военната логистика и логистиката на товародвижението. Разгледани са проблемите на транспорта и придвижването като съществена част на дистрибуцията. Обърнато е внимание на организацията на транспортното решение, избора на начин за транспортиране и съответните застраховки и митнически процедури.
Пособието е предназначено за подготовка на студентите от специалност „Логистика на сигурността и отбраната”, но може да бъде полезно и за интересуващите се от проблемите на придвижването и транспортирането на личен състав и материални средства от Българската армия за участие в операции извън територията на страната.