Теоретични основи на оперативното използване на Военноморските cили

книга вмс

Автор:
Красимир Костадинов

ISBN 978-619-7478-12-9

В настоящата монография е направен опит да се разкрият особеностите и специфичните моменти, характерни и използвани при планирането на операции, като е акцентирано върху планирането и провеждането на морски операции. Задълбочено и подробно са разкрити историческите аспекти и периодизацията на оперативното изкуство, като са представени и анализирани вижданията на различните световни теоретични школи.
При разработването на труда са използвани множество национални и международни информационни източници. На фона на издадените чуждестранни изследвания в областта на изграждане и използване на морската мощ на държавата в конкретна област – оперативно използване на ВМС, прави впечатление недостатъчното количество национални изследвания. В тази област задълбочени теоретични разработки са направени от проф. д.в.н. Боян Медникаров, проф. д-р Калин Калинов, проф. д.н. Кирил Колев и доц. д-р Петър Дерелиев. Представената монография има за цел да дообогати теорията в тази сфера чрез включване и анализиране на нови постановки, регламентирани от нови документи и схващания в областта.
Монографията може да бъде използвана в учебния процес на Военна академия „Г. С. Раковски“.