Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси

Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси - cover

Доц. д-р Павел Ангелов

Описание

Монографията „Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси” е първи труд от поредица, написана с убеждението, че интензивните отношения между организациите в сектора за сигурност и отбрана и гражданското общество може да доведат до издигане на равнището и качеството на създаваните публично благо сигурност и отбрана. Авторският подход при разработването на темата е от общото към частното в теорията и управленската практика в различни капиталистически култури. Предназначението на поредицата е на основа на постижения в теорията и целенасочени търсения да се осмислят, разкрият и предложат съвременни аспекти, идеи и познания за мениджмънта на човешките ресурси в организациите за сигурност и отбрана. Например в съдържателно отношение е направен опит да се аргументира значението на капиталистическата култура за мениджмънта.
Ако читателят се замисли върху някоя от формулировките или идеите в монографията, най-добре е да продължи по-нататък. Тогава ще научи нещо ново, ще погледне по различен начин на проблемите и ще се убеди, че например членовете на гражданското общество участват в управлението и всички ние сме творци и отговорни не само за собственото си битие, а и за публичното благо сигурност и отбрана. В този смисъл е естествено желанието за участие в дискусии, като всякакви аргументирани възражения, разсъждения и мнения на специалистите и любознателните читатели ще бъдат посрещнати с благодарност.
Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.