Тактика на механизираните и танковите формирования

ТАКТИКА НА МЕХАНИЗИРАНИТЕ И ТАНКОВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ - cover

Автори

Калин Градев, Ивайло Хинов

Рецензенти

полковник доц. д-р Атанас Атанасов
полковник доц. д-р Петър Маринов

ISBN 978-619-7478-54-9

Описание

Настоящият труд е предназначен за осигуряване на подготовката на слушателите по специализациите на специалността „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“ във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“. Теоретичните постановки са базирани на действащи национални нормативни документи – наставления, устави, доктрини, както и стандартизационни документи на НАТО.

Първа, трета, четвърта, пета глава, заключението и приложенията са разработени от полковник доц. д-р Калин Градев, а уводът и втора глава – от майор Ивайло Хинов. Основната част от шеста глава е въз основа на учебника на полковник доц. д-р Емил Енев „Глаголи за употреба при планиране и разпространяване на заповеди“ (2010 г.).

Разработената тематика може да послужи като допълнителна литература при провеждането на занятия и със студентите, обучаващи се във Военна академия „Г. С. Раковски“, специализантите от курсовете за командири на батальони и дивизиони К 21 КБиД и за длъжностна квалификация „Курс за офицери от щаб на механизирани формирования от Сухопътни войски“, както и в подготовката на командирите и щабовете от тактическото ниво на Сухопътните войски на Българската армия при организиране и провеждане на тактически бойни действия.