Стратегическо ръководство на Българската народна армия (1955 – 1991)

Автор: Калин Ранчев

Настоящата книга е на основата на теоретично изследване, осъществено в рамките на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, със заглавие „Стратегическото ръководство на Българската армия в условията на блоковото противопоставяне (1955 ‒ 1991 г.)“. В книгата, на базата на защитения дисертационен труд, са разгледани отделни аспекти от дейността на политическото, държавното и военното ръководство при осъществяване на стратегическото ръководство на въоръжените сили на Народна република България през периода на Студената война в условията на блоковото противопоставяне. Подполковник Калин Ранчев е главен асистент в Научна секция „Военноисторически изследвания“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“.
Магистър е по специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, специализация „Комуникационни и информационни системи“ Защитил е образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „История и археология“, докторска програма „Военна и военно-политическа история“ във Военната академия.

ISBN 978-619-7711-50-9