Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана

Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана - cover

Доц. д-р Павел Ангелов

Описание

Монографията „Стратегически мениджмънт на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана” въвежда към съответната актуална и сложна област.
Развитието на гражданското общество в началото на ХХІ век, глобализирането и усложняването на заплахите и рисковете за националната сигурност увеличават изискванията пред мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана. В този контекст съществено важен се оказва проблемът за същинското развитие на човека, който е не само обект и субект на мениджмънта, но и мярка и смисъл в управленските усилия в сложната среда за сигурност. Научната актуалност в областта на мениджмънта на човешките ресурси в сектора за сигурност и отбрана има основания в обществения интерес, както и в значителните промени в средата за сигурност и развитието на гражданското общество, което налага дискусии, теоретично осмисляне и разработване на съответните предложения за обществената практика.
Традиционните управленски практики и решения в областта на националната сигурност и отбрана са подложени на изпитанията на съвременните проблеми. Днешното състояние на възгледите за управлението на хората в сигурността и отбраната все още е силно повлияно от противопоставянето в епохата на студената война. Унификацията и „униформеното” мислене в армията и полицията, затвореността и прекомерното вглъбяване в особеностите на „силовите” организации извън контекста на нуждите на обществото започват да отстъпват на „отвореността” към потребностите от сигурност и отбрана на обществото, адаптивността към променящите се условия в средата за сигурност, творчеството и споделянето на властта чрез професионализма и мотивацията на членовете на персонала.
В монографията се акцентира върху необходимостта от стратегия за публичния продукт сигурност и отбрана, концепция за човешките ресурси в стратегическия мениджмънт, взаимодействие на човека с организацията.
Авторът на монографията доц. д-р Павел Ангелов е преподавател в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната”към факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”.