Стратегически и оперативни уроци от съвременните военни конфликти

Petar-Dimitrov-cover

Автор:
Петър Димитров

Рецензенти
полковник доц. д.н. Нено Христов
полковник доц. д-р Максим Карев

ISBN 978-954-9348-83-5

Описание

В началото на XXI век световната геополитическа обстановка става все по-динамична и несигурна. Едновременно с това се наблюдава избледняване на ролята на международните организации, които по презумпция трябва да оказват решителна регулация и контрол на световния ред и сигурност, отслабване на националната държава и преотстъпване на монопола на силата от държавата на недържавни играчи от различен характер. Тези промени не намаляват, а напротив – увеличават вероятността за появата на конфликти от различен характер.
Конфликтите, разгледани в това изследване, са уникални всеки за себе си, поради което са анализирани в съответствие със зараждането, генезиса, ескалацията и решаването им, като са изследвани геополитическата среда в света при възникването им, спецификата при подготовката и провеждането на бойните операции, формите, способите и методите за използване на силите и средствата. Най-голямо внимание е отделено на бойната операция „Свобода за Ирак“, която според автора е оптималното изражение на подготовката и провеждането на съвременна военна операция. Задълбоченият анализ на подготовката и провеждането ѝ дава основание да се направи основният извод, че крайният успех в бойните операции ще постигнат само онези въоръжени сили, чиито подготовка, въоръжение и оборудване са съобразени с новите знания за законите на въоръжената борба, в съответствие са с наличните в момента авангардни технологии и методи и форми за провеждане на операциите.
Изследваните в монографията операции „Пустинна буря“, „Трайна свобода“ и „Свобода за Ирак“ са най-мащабните след Втората световна война и представляват интерес за военната общност от практическа гледна точка за актуализиране на знанията за подготовката и провеждането на съвременните военни операции, както и за извличане на поуки за строителството и подготовката на съвременните въоръжени сили. Наред със стратегическите и оперативните уроци са очертани и някои тактически уроци, които могат да бъдат полезни на читателя и да послужат за следващи изследвания на бойните операции.