Средства за защита на населението

markov-korica

Автор: Иван Марков

Рецензенти
подполковник доц. д-р Димитър Недевски
доцент д-р Светослав Велев

Консултант
доцент д-р Любомир Витанов

ISBN 978-619-7478-16-7

Настоящият труд „Средства за защита на населението“ е предназначен за студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в магистърски програми по специалностите „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Защита на населението и критичната инфраструктура“ от професионално направление „Национална сигурност“, област на висшето образование „Сигурност и отбрана“.

Може да бъде използван и за разширяване знанията на слушатели, докторанти и специализанти във Военна академия „Г. С. Раковски“, както и от специалисти от държавната и местната администрация, работещи в областта на ядрената, химическата и биологичeската защита и защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

Съдържа преглед на нормативната уредба, регламентираща изграждането и използването на колективните средства за защита на населението и реда за създаване, съхраняване и предоставяне на запасите от индивидуални средства за защита. Разгледани са подробно изискванията към средствата за защита на дихателните органи и кожата и тенденциите в тяхното развитие. Отделено е и внимание на необходимостта и реда за осигуряване на респираторна защита в обектите, съхраняващи и/или работещи с токсични индустриални материали.