Споделена устойчивост на Югоизточна Европа

Сборник с доклади от научна конференция с международно участие

Съвременният свят се характеризира със значително динамизиране и усложняване на протичащите международни процеси и на историческа трансформация – преминаването от еднополюсен към многополюсен свят, т.е. появата на други ключови играчи, имащи своите интереси и ресурси, и създаване на условия за нарастваща роля и влияние върху световните процеси.
Югоизточна Европа е един от най-динамичните региони като пресечна точка на геостратегически, геополитически, геоенергийни и други интереси. В този смисъл, развитието на отношенията на Република България със страните от Югоизточна Европа има стратегическо значение както за България и за региона, така и за Европа.
Настоящият сборник представя докладите, изнесени по време на научна конференция с международно участие „Споделена устойчивост на Югоизточна Европа“, организирана от Военна академия „Г. С. Раковски“ на 30 – 31 октомври 2023 г.

ISBN (print): 978-619-7711-33-2
ISBN (online): 978-619-7711-34-9