Специалност „Национална сигурност и отбрана“

Кратко описание на специалността:

Магистърската специалност предоставя възможност за интердисциплинарна подготовка на специалисти по въпросите на сигурността и отбраната, националната и международната сигурност и гражданско-военните отношения.
Обучаемите придобиват задълбочени и систематизирани знания за новите характеристики и предизвикателства пред сигурността в постмодерната епоха, проблемите и перспективите пред европейския интеграционен процес и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, съвременното състояние на НАТО и трансатлантическите отношения, особеностите в развитието на Югоизточна Европа, Черноморския регион и Близкия изток.
В процеса на обучението те се запознават със системата за национална сигурност и с актуални въпроси на стратегията за сигурност, кризите като социален феномен и особеностите на управлението при кризи.

Форми и срок на обучение:

Обучението по специалността се осъществява в редовна (1 година и 4 месеца – 3 семестъра), задочна (2 години – 4 семестъра) и дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини:

Задължителните дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана“; „Стратегическо лидерство“; „Система за национална сигурност и управление при кризи“; „Основи на военната стратегия“; „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.

Перспективи за реализация:

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по национална сигурност и отбрана“ и могат успешно да се реализират в органите за държавно и местно управление, в бизнес средите и организациите с отношение към проблемите на националната сигурност, в международни колективни органи за управление на сигурността.