Специалност „Киберсигурност“

Основната цел на обучението по магистърска специалност „Киберсигурност“ е чрез изучаване, изследване и реализация на актуални и съответстващи индивидуални решения за киберсигурност, потребителите, в лицето на обществени и частни организации, да могат своевременно да се информират, предупреждават и защитават, като по такъв начин да отговарят адекватно на заплахите за сигурността в киберпространството.
Обучението се провежда съвместно с ТУ – София в задочна форма. Възможността да се съчетаят опита и знанията в тази област на две водещи образователни институции в страната е гарант и за високото качество на учебно-образователния процес.
Обучението се провежда в пълно съответствие с държавните и европейски изисквания за придобиване на ОКС „Магистър“, което позволява на успешно завършилите да намерят своята реализация в целия Европейски съюз.
Самото обучение се провежда в 4 семестъра в рамките на две календарни години. Първите два семестъра се провеждат в ТУ – София, по дисциплини водени от преподаватели на университета и учебно-материалната база на университета. Трети и четвърти семестър, както и разработването на Дипломна работа се извършва във ВА „Г. С. Раковски“.
Военна академия „Г. С. Раковски“ администрира изцяло преминаването на студентите от един университет в друг и тяхното обучение въз основа на сключени споразумения и договори между двата университета.
Кратка характеристика на обучението:
Обучението в магистърската програма „Киберсигурност“ е изцяло практически насочено.
В процеса на обучение се изучават основите на свойства на елементите на киберпространството и неговата защита – комуникационни мрежи, информационни системи, основи на криптографията, анализ и оценка на риска, архитектурен анализ на системи, киберсигурност, моделиране на системи за киберсигурност, приложни аспекти на киберсигурността.
Темите на дипломните работи са насочени към решаването на сложни проблеми за киберсигурността и са завършващ етап от подготовката на студентите.
Успешно защитилите дипломна работа получават диплома за ОКС „Магистър” по специалност „Киберсигурност“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“, както и Европейско дипломно приложение.