Специалност „Енергийна сигурност и управление на околната среда“

Обучението по специалността „Енергийна сигурност и управление на околната среда” се провежда с цел предоставяне на широко профилна и интердисциплинарна подготовка в сферата на енергийните и екологични аспекти на сигурността на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалности извън областта на висше образование „Сигурност и отбрана”.

Специалността „Енергийна сигурност и управление на околната среда” предоставя специфични знания и компетенции по мениджмънта, сигурността и дипломацията в енергийния сектор. Дава необходимите знания за екологията, опазването на околната среда и системите за нейното управление. Специалността допринася за подготовка на приложни специалисти и административен персонал за изпълнение на дейности по анализ на рисковете и заплахите, насочени към енергийния сектор, околната и социалната среда.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по енергийна сигурност и управление на околната среда“ и могат успешно да заемат ръководни и експертни длъжности в държавни, частни, правителствени и неправителствени организации.