Социалнопсихологични аспекти на удовлетвореността от воинския труд

СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ ВОЙНСКИЯ ТРУД - cover

Автор: Иван Бонев.

Описание

Монографията систематизира теоретични схващания за удовлетвореността от воинския труд. В нея е адаптирана съвременна методика за оценяването ? при военнослужещи от Българската армия. Създаден е комплекс от методики за изследване влиянието на социалната среда върху удовлетворе- ността от труда. Установено е влиянието на социодемографските фактори звание, длъжност, прослужено време, ранг на поделението, месечен доход и възраст върху удовлетвореността от труда. Констатирано е основното влияние на характеристики на работната и семейната среда върху удовлетвореността от труда. Предложено е тя да се повишава чрез модифициране на социалната среда, което да залегне като подход за усъвършенстване лидерската роля на военнослужещите.
Изследването е първа стъпка в изучаването на проблема за влиянието на динамичната социална среда върху удовлетвореността от труда при военнослужещи от Българската армия. Поставената тема дава насока за бъдещи по-обстойни и целенасочени проучвания.
Използвани са 158 литературни източника – предимно от съвременни автори, като от тях 135 на английски език.
Монографията включва 100 страници, онагледена е с таблици, графики и диаграми.