Система за разузнаване

Система за разузнаване

Автори: полк. доц. д-р Светослав Велев (глава 8), кап. I ранг доц. д-р Тодор Димитров (глава 7), подп. д-р Андон Андонов (глави 10 и 11), подп. д-р Христо Георгиев (увод, заключение, глави 1, 4, 5 и 9), подп. д-р Данаил Петев (глава 6), подп. д-р Йордан Петков (глави 2 и 3), 2023 г.

Рецензенти: под общата редакция на подп. д-р Йордан Петков и подп. д-р Христо Георгиев, 2023 г. подп. доц. д-р Георги Георгиев, полк. доц. д-р Росен Геров, 2023 г.

ISBN: 978-619-7711-26-4

Изтеглете PDF

Описание

Непрекъснато променящата се обстановка по отношение на средата за сигурност в глобален и регионален мащаб, предполага придобиването и анализирането на все по-голямо количество информация, отнасяща се до потенциални заплахи, произтичащи от различни фактори и породени в някои случаи от трудно установими на пръв поглед причини и взаимни връзки. За намаляване на тяхното влияние върху функционирането на едно общество, все по-важна роля в съвременните условия има процесът по изграждане на адекватна система за национална сигурност, основен елемент на която се явява дейността по превантивно добиване на информация.  

В това учебно пособие е направен опит да се дадат основни насоки за същността на военното разузнаване в национален, а в някаква степен и коалиционен формат, в мирно и военно време, което пряко кореспондира със сигурността и отбраната на страната. Авторите на пособието нямат претенции за изчерпателност, а по-скоро чрез него се опитват да предизвикат интереса на обучаемите към тази толкова сложна и в същото време отговорна дейност, каквато е разузнаването. Целта е да се помогне не само на студентите, но и на останалите обучаеми във Военна академия да изградят в себе си представа за основните дейности в една национална система за разузнаване или в отделните сектори на обществото, занимаващи се с добиване и разпространяване на информация от различен произход и с разнообразни характеристики. 

Настоящето пособие е предназначено за студентите от бакалавърските и магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“. То би подпомогнало тяхната подготовка не само по дисциплината „Система за разузнаване“, но и по дисциплините, включващи изучаването на въпроси, отнасящи се до същността и значението на разузнаването. 

Разработено е от авторски колектив в състав: полковникдоц. д-р Светослав Велев (осма глава), капитан I ранг доц. д-р Тодор Димитров (седма глава), подполковник д-р Андон Андонов (десета и единадесета глава), подполковник д-р Христо Георгиев (увод, заключение, първа, четвърта, пета и девета глава), подполковник д-р Данаил Петев (шеста глава), подполковник д-р Йордан Петков (втора и трета глава), под научната редакция на подполковник доц. д-р Йордан Петков и подполковник д-р Христо Георгиев.