Сервизно обслужване

Р.Пенчев-корица

Автор: Румен Пенчев

Рецензенти
полковник доц. д-р Любен Димитров
полковник доц. д-р Севдалин Спасов

ISBN 978-619-7478-21-1

Учебното пособие е предназначено за студентите, обучаващи се в магистърската програма „Логистика на сигурността и отбраната“ на учебната дисциплина „Основи на логистиката на сигурността и отбраната“. В него в теоретичен аспект се разглеждат въпросите от една от функционалните области на логистиката – сервизното обслужване, като се обръща внимание на видовете и нивата му, критериите за неговата оценка и информационния сервиз. Освен чисто теоретично, в практически аспект е разгледан сервизът на пътните превозни средства в областта на отбраната и в някои структури, имащи отношение към националната сигурност на страната. Студентите получават оценка на своите знания чрез контролна работа по модула, като в края на учебното пособие е даден списък с въпросите за подготовка.