Свобода и сигурност

Павел Ангелов

Книга е посветена на човешката свобода като най-съществена човешка потребност и принцип на свободното общество, както и на проявленията на човешката сигурност в национален, интеграционен и глобален контекст.

Описание

Книгата е посветена на човешката свобода като най-съществена човешка потребност и принцип на свободното общество, както и на проявленията на човешката сигурност в национален, интеграционен и глобален контекст. Авторът аргументира съмнения върху съвременните неолиберални (пазарно-фундаменталистки) възгледи за ограничаване на ролята на държавата и изтъква нарастващото господство на големите капиталови субекти над останалите пазарни играчи и гражданското общество. Анализирани са икономическите отношения между труда и капитала и свободата като предпоставки за изследване на капитализма. Стига се до извода, че преекспонираният икономически либерализъм води до поглъщане от страна на акционерния капитал на потребителските субекти на пазарното общество. Заключава се, че разпределителният икономикс вече е неадекватен и неприложим към съвременните икономически условия и предлага решения за формиране на нова икономическа доктрина, основана на човешката свобода.